hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, March 23, 2018

Inspraak bij atelier Varik een farce?

Koe in de uiterwaarden bij Heesselt

Nog eens even nagedacht over de wonderlijke informatie-avond in het atelier Varik. En de teksten nagelezen over de aankondiging van de avond. Op de website van Waterschap Rivierenland, maar ook op de website van atelier Varik  staat de volgende tekst: 

Gedeputeerde Staten van Gelderland leggen, mede namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Dagelijks Bestuur van waterschap Rivierenland en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Neerijnen en Tiel, het voorlopige voorkeursalternatief (VKA) dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden ter visie voor een ieder.


Als aankondiging van de avond in atelier Varik staat op de site zelfs als kop 'Inspraak op voorlopig voorkeursalternatief'. Op diezelfde site van atelier Varik verscheen vandaag het verslag van de avond en dan is er kennelijk iets veranderd in de opzet van de avond, want dan gaat het ineens over informeren over de MIRT verkenning hoogwatergeul.

Het doel van de avond was om bezoekers te informeren over de MIRT-verkenning hoogwatergeul en het voorlopig advies van de stuurgroep over de hoogwatergeul. De MIRT-verkenning richt zich met name op de vraag of er wel of geen hoogwatergeul wordt aangelegd. De stukken van de MIRT-verkenning hoogwatergeul liggen momenteel tot 26 april ter inzage in onder andere Atelier Varik en iedereen kan hier een reactie op geven. 

Is dit het eindresultaat van alle inspanningen van atelier Varik om inwoners mee te nemen in het besluitvormingsproces en serieus om te gaan met alle inspraak? Verandert de aangekondigde inspraak op voorlopig voorkeursalternatief dijkversterking dan ineens in informeren over de MIRT-verkenning hoogwatergeul? In het verslag staat zelfs letterlijk dat het niet waarschijnlijk lijkt dat de minister alsnog besluit vóór een hoogwatergeul.  Waarom dan alleen voorlichting geven over de geul? De overheid moet zich diep schamen om zo met haar inwoners om te gaan.