hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, June 23, 2018

Weidevogelbescherming moet nog beter

Gebiedscoordinator Meeuwis Millenaar zet zich in voor weidevogelbescherming


Een week geleden was ik te gast op het Weidevogelfestival op Fort Giessen. Een feestje vanwege 20 jaar weidevogelbeheer; grote initiator was Len Bruning. Inmiddels zijn vele vrijwilligers actief en doen 120 boeren mee aan het weidevogelbeheer. Daarom was het zo jammer dat deze week commotie ontstond over het vermeend vroegtijdig maaien door Waterschap Rivierenland van een ecologische verbindingszone bij Dussen. Jochem Sloothaak van de werkgroep Patrijs was diep teleurgesteld, juist omdat hij vorig jaar meerdere malen contact had met het waterschap om afspraken te maken over het maaien om zo weidevogels meer kans te geven te overleven. Volgens de regels mag na 15 juni gemaaid worden, maar in Dussen is 12 juni gemaaid. Soms worden natuurvriendelijke oevers in ontwikkeling net iets vroeger gemaaid om plaagsoorten beter te kunnen bestrijden, zo liet heemraad Arie Bassa weten. 

Weidevogelbescherming met GPS apparatuur


Na vragen van Bas de Peuter en mij in de AB vergadering van Waterschap Rivierenland is toegezegd dat snel een overleg wordt gepland met Jochem Sloothaak en gebiedscoordinator Meeuwis Millenaar als direct betrokkenen bij het project Patrijzen en het weidevogelbeheer met Agrarische Natuurverenigingen, ZLTO en Altenatuur. Om voor volgend jaar betere afspraken te maken met het waterschap om zo onze weidevogels te nog beter te beschermen. 
Veel vrijwilligers zetten zich in voor weidevogelbescherming

Friday, June 22, 2018

De laatste AB vergadering voor dijkgraaf Roelof Bleker

In het midden dijkgraaf Roelof Bleker tijdens zijn laatste AB vergadering
 
Vandaag was de laatste AB vergadering van dijkgraaf Roelof Bleker. Hij neemt afscheid van ons waterschap op vrijdag 31 augustus om per 1 september aan de slag te gaan bij de Hoge School voor Kunsten in Utrecht. Wel even iets anders dan dijkgraaf. Hebben we het de dijkgraaf vandaag nog moeilijk gemaakt tijdens zijn laatste AB vergadering? We hadden Aad Noordermeer als inspreker over het sluiten van het schouwpad in Elst. Heemraad Matthieu Gremmen zegde toe snel een bijeenkomst met bewoners en wandelaars te beleggen om de zaak tot een oplossing te brengen. 

Dan was daar de behandeling van de Voorjaarsnota. Alle fracties spraken hun zorgen uit over de lastenontwikkeling en de schuldpositie van het waterschap. En al hadden we dan tijdens drie thema-avonden uitgebreid gesproken met elkaar over gas terug nemen; daar waren geen duidelijke conclusies en/of bezuinigingen uit gekomen. Reden voor stevig coalitie overleg. Met als uitkomst dat we nogmaals gaan kijken waar we binnen het waterschap kunnen bezuinigen. Daarvoor wordt zelfs een extra commissie Middelen bijeen geroepen. Zij bereiden de discussie voor met het AB om nog voor de begrotingsbehandeling opnieuw de organisatie in te duiken op zoek naar mogelijke bezuinigingen of het bijstellen van onze ambities. 

Over het voorstel tot doorontwikkeling Kinderdijk en aanpassing van het J.U. Smitgemaal spraken we ook uitgebreid, zelfs met twee schorsingen. Hoewel het voorstel voor aanpassing J.U. Smitgemaal al was aangepast na discussie in de commissie (in plaats van drie motoren electrificeren, nu twee motoren electrificeren plus behoud van één dieselmotor), wilde ChristenUnie/SGP het voorstel opnieuw aanpassen. En dat ging het AB toch te ver, zodat het voorstel zonder wijzigingen is aangenomen. Met behoud van één dieselmotor met vijzel blijft de gelaagdheid van de geschiedenis van het gemaal, onderdeel van het Werelderfgoedcomplex Kinderdijk, behouden. Alle dieselgemalen behouden was een stap te ver, geen enkel waterschap peinst nog over doordieselen in een tijd van klimaatverandering.  Hoe de doorontwikkeling Kinderdijk straks wordt gefinancieerd blijft nog spannend. Hoewel gesprekken met gemeenten, provincie en RCE gaande zijn, is van concrete toezeggingen voor financiele bijdragen nog geen sprake.

Kortom een boeiende vergadering, maar echt moeilijk hebben we het de dijkgraaf niet gemaakt.

Aad Noordermeer sprak in over afsluiting van het schouwpad in Elst


Thursday, June 21, 2018

De langste dag

De Romeinse kano werd vanmiddag van zijn vindplaats vervoert naar een schuur voor nader onderzoek

Vandaag 21 juni al weer de langste dag van het jaar en bijna op de helft van het jaar. De tijd schrijdt eindeloos voort, dat besef was er ook al vanmiddag. Bij een archeologische opgraving in de uiterwaarden tussen Alphen en Dreumel. Met een Romeinse kano, die ergens gedateerd is tussen 200 en 300 na Christus. Het publiek mocht de kano van dichtbij bekijken en even het hout strelen. Straks mogen ze meehelpen bij het archeologische onderzoek in de ArcheoHotspot  in Dreumel. Op 27 juni is er opnieuw een publieksdag in Dreumel bij het opgraven van vier historische scheepswrakken.

Wednesday, June 20, 2018

Werkendam zwaait raadsleden uit

CDA fractie in 2002 in het oude gemeentehuis met v.l.n.r. Gerard Paans, mijzelf, Marjolein Hak en Cees Schalken

De gemeente Werkendam neemt niet geruisloos afscheid bij het opgaan in de nieuwe gemeente Altena. Zo werkt ze mee aan het programma Altena Bruist samen met de gemeente Aalburg en Woudrichem en vele vrijwilligers. Werkendam werkt echter afzonderlijk ook nog aan haar afscheid. Zo heeft ze voor vrijdag 28 september alle oud raadsleden en wethouders uitgenodigd. Om samen herinneringen op te halen. Zelf was ik raadslid van 2002 tot 2007; mijn installatie was nog in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan, maar we maakten wel de verhuizing mee naar het huidige gemeentehuis. Over al die gemeentehuizen is overigens ook nog wel een boek te schrijven.

Tuesday, June 19, 2018

Co Combee erevoorzitter van huurdersvereniging AUW


Links Co Combee met zijn vrouw; daarnaast bestuurslid Ad de Bok en de nieuwe voorzitter Jan van DrunenCo Combee is door de huurdersvereniging AUW (Almkerk, Uitwijk en Waardhuizen) tijdens de ledenvergadering benoemd tot erevoorzitter. Co was vele jaren voorzitter van de vereniging, tijdens de bijeenkomst in 't Verlaat werd gesproken over 25 jaar; vanaf 1993. Terecht waren er dankwoorden voor Co, die vele uren in zijn werk als voorzitter heeft gestoken. Tijdens de ledenvergadering werd tevens afscheid genomen van Co als voorzitter; hij wordt opgevolgd door Jan van Drunen. Mooi dat Van Drunen bereid is die taak op zich te nemen; het is belangrijk als huurdersbelangen behartigd worden. Pim van Mourik en ik mochten als huurderscommisarissen van Land van Altena de ledenvergadering bijwonen. Mooi om zo contact te hebben met de huurders van Land van Altena. 

Pim van Mourik bedankt Co Combee voor zijn jarenlange inzet voor de huurdersbelangen

Monday, June 18, 2018

Geen hoogwatergeheul bij Varik-HeesseltProtest in Varik tegen de aanleg van de nevengeul
 


Iets meer dan een jaar geleden sprak ik mij namens het CDA in de commissie Waterveiligheid van 29 mei uit tegen de Hoogwatergeul bij Varik-Heesselt. Daarna volgde een intensief bestuurlijk proces dat heeft geresulteerd in het besluit van de Stuurgroep om te kiezen voor dijkversterking. De Stuurgroep Varik-Heesselt heeft vrijdag 15 juni definitief gekozen voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. Het bleef tot het laatst toe spannend, maar alleen het resultaat telt. Vorige week maandag bracht de vaste Kamercommissie infrastructuur nog een bezoek aan Varik-Heesselt. Eerder mocht ik in de radioreportage van Jacqueline Maris bij 'Inspraak in Nederland Waterland' in gesprek met Hans Brouwers van Rijkswaterstaat. Ook toen heb ik aangegeven dat de geul er niet zou komen.

Zo hoog komt het water als de dijken breken bij Varik

Het genoemde voorkeursalternatief dijkversterking heeft van 15 maart tot 26 april jongstleden ter inzage gelegen. De Stuurgroep heeft de zienswijzen die daarop zijn binnengekomen, verwerkt in het verkenningenrapport en meegewogen in haar advies.  Dit heeft geen aanleiding gegeven tot een andere keuze.

Protest tijdens het bezoek van de Vaste Kamercommissie

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep –  beiden niet stemgerechtigd – nemen ook deel aan de stuurgroep. Van de vier stemgerechtigde leden stemden Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van IenW voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland en de gemeente Tiel hebben een voorkeur voor het alternatief met een hoogwatergeul.

Het definitief advies van de stuurgroep wordt in juni ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland, aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland en aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen. Het advies gaat vervolgens naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen met het verzoek een voorkeursbeslissing te nemen.
De minister bezocht Varik al eerder, ze kiest uiteindelijk het voorkeursalternatief

Sunday, June 17, 2018

Oude en nieuwe Hervormden in Veen

Links de oude Hervormde kerk en rechts de Hersteld Hervormde kerk


Wie de kerktoren van de eeuwenoude Hervormde kerk in Veen beklimt, heeft uitzicht op de nieuwe Hersteld Hervormde kerk. Voor de trouwe Hervormden moet het pijn doen dat het dorp verdeeld raakte na 1 mei 2004 bij de vorming van de Protestantse Kerk Nederland. De oude en nieuwe kerk liggen recht tegenover elkaar, het zondagse kerkvolk moet elkaar wel passeren bij gang naar het Godshuis. De oudste restanten van de Hervormde kerk dateren al uit 1100, toen een Romaans zaalkerkje werd gebouwd, opgetrokken uit tufsteen zonder koor en zonder toren. Die bouw van de toren begon in 1250. Bij de restauratie van de kerk in 1961/1963 werden nog resten van de lemen gietvormen van de klokken teruggevonden uit die tijd. De oudste grafsteen in de kerk dateert uit 1514. In 1601 werd de eerste predikant benoemd; Goseuinus Johannes Monnick. Een bekend predikant in de 20e eeuw was ds. Tjalma, die maar 51 jaar verbonden was aan de gemeente.

Dominee Tjalma te Veen

Saturday, June 16, 2018

De groene tuinen van Grip op water

De stand van grip op waterTijdens het Weidevogelfestival van Altenatuur op Fort Giessen werd ook een stand bemand door het burgerplatform 'Grip op Water'. Het platform wil vooral samen met bewoners kijken wat ze zelf kunnen doen om wateroverlast in de regio te voorkomen of in elk geval onder controle te houden. In de stand konden mensen aan de hand van een maquette laten weten hoe hun tuin eruit ziet. Varierend van een 100 procent tegeltuin tot een 100 procent groene tuin en alles daar tussen in. Bezoekers konden kiezen uit zes verschillende tuinen. En dat was nog best lastig, want hoorde bij de meest groene tuin nu ook een vijvertje? En telde een sloot naast je tuin nu wel of niet mee? En hoorde dat groen op je dak? Bij de juiste tuin mochten mensen een knikker in een pot stoppen. 
Hoe groen is jouw tuin?

Aan het einde van de middag bleken er 94 knikkers te zijn gebruikt. Van die 94 bezoekers kozen 47 bezoekers voor tuin nummer zes, het meest groene alternatief inclusief zonnepanelen en elektrische auto. Tuin nummer één met een complete tegeltuin scoorde slechts één knikker. Van alle bezoekers heeft dus vijftig procent een groene tuin; een mooie score. Maar gezien het publiek dat het weidevogelfestival bezocht misschien niet een juiste afspiegeling van alle tuinen in het Land van Heusden en Altena.

Rianne Giessen wordt geinterviewd door https://www.radioafm.nl/

Friday, June 15, 2018

Brabants Remembers


Omslag van het boek

Van het project 'Brabant Remembers' mocht ik vandaag het boek met de 75 verhalen in ontvangst nemen in het NoordBrabants Museum in Den Bosch. Van de 75 verhalen mocht ik vijf aangrijpende verhalen uit de oorlog maken. Boeiend, het is altijd weer opmerkelijk hoeveel nog te verhalen is over die vijf bezettingsjaren. Het boek is prachtig vormgegeven, maar het is nog niet de eindversie van het boek. Het project gaat nog door met het maken van filmpjes, het schrijven van essays, het uitbeelden van de verhalen in maquettes, maar ook enkele kunstwerken. Het project wordt eind 2020 afgerond.


Het verhaal van Dina Verheij en Aria Colijn

Thursday, June 14, 2018

Energiefabriek-West en zonnepark in Sleeuwijk


Landschappelijke inpassing van de energiefabriek in SleeuwijkOp het Werkendamse gemeentehuis werd vanavond een inloopavond gehouden over het nieuwe bestemmingsplan voor de bouw van de energiefabriek bij de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. Een groot project, thans wordt gebouwd aan de uitbreiding van de rioolwaterzuivering voor centralisatie van alle zuiveringen in het Land van Heusden en Altena. Nu zijn deze nog versnipperd in Wijk en Aalburg, Eethen en Dussen. Straks wordt al het water gezuiverd in Sleeuwijk. Als de uitbreiding van de rioolwaterzuivering klaar is, wordt de energiefabriek gebouwd. Tegelijkertijd wordt dan een zonnepark aangelegd, daar staat nu nog een boomgaardje dat recent werd aangekocht door Waterschap Rivierenland. Voor de aan en afvoer van het slib wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. Voor het gehele complex werd een inrichtingsplan ontworpen door Lijmbach Landschappen.  

Aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg bij de Tol