hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, November 15, 2018

Te gast bij CDA Maasdriel

Te gast bij CDA Maasdriel, links van mij voorzitter Ernst van der Schans

Vanavond was ik te gast bij CDA Maasdriel om iets te vertellen over het werk van Waterschap Rivierenland. Leuk om te doen, maar ook goed om daar mensen te leren kennen en te horen wat zij graag anders zouden zien. De fruittelers lieten vooral weten dat ze deze zomer door de droogte erg getroffen waren door het beregeningsverbod. Dat zouden ze graag anders zien. Ook werden nog vragen geteld over het Maasoeverpark bij Alem. Thans is besloten om een MIRT verkenning uit te voeren, zodat nu nog niet duidelijk is wat daar gaat gebeuren. Maar goed om zo een afdeling te bezoeken, goed ook om dit vaker te doen. Mij uitnodigen mag natuurlijk altijd, ik kom graag vertellen over het waterschapsbestuur van Rivierenland. 

Wednesday, November 14, 2018

Van Werkplaats de Gruyter naar Route NapoleonDeze ochtend had ik een afspraak met Koen Jacobs, student Bestuurskunde bij Avans Hogeschool. Voor Werkplaats de Gruyter doet hij onderzoek naar besluitvorming bij de waterschappen. Hij had een dag eerder ook al een gesprek met Hennie Roorda over de energiefabriek in Sleeuwijk. Altijd leuk om mensen te vertellen over het bestuur van het waterschap. Vanmiddag was ik in Zundert bij een bijeenkomst over de 'Route Napoleon' van Parijs naar Amsterdam. Hoe kunnen we die weg in Brabant weer zichtbaar maken in het landschap? Helemaal leuk om daar plannen voor te maken. In 2011 werd in Sleeuwijk de overtocht van Keizerin Marie-Louise, de echtgenote van Napoleon nagespeeld. Ook maakte de VVV toen een prachtige flyer van het veer. Maar er zijn meer verhalen in de streek terug te vinden die herinneren aan Napoleon, zoals de brug bij Keizersveer en wegrestaurant Napoleon. En op Fort Altena vertellen de gidsen over de ligging van het fort aan de 'Route Napoleon'. 


Tuesday, November 13, 2018

Motie tegen gasboring in het Waalwijkse veld

Het gasveld aan de Zwaansheuvel in Veen

In de Woudrichemse raad werd vanavond een motie aangenomen tegen de gaswinning in het Waalwijkse veld. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het bedrijf Vermillion vergunning verleend tot uitbreiding van haar gasboringen tot 2026 in het Waalwijkse veld dat voor een klein deel ook in de gemeente Aalburg ligt. De motie werd unaniem aangenomen. In de motie wordt gepleit nieuwe gaswinning onder het grondgebied van de toekomstige gemeente Altena te voorkomen. De partijen roepen op om samen met provincie en waterschap op te trekken en een beroepsschrift in te dienen voor 10 december bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Samen met waterschap Brabantse Delta is op 2 juli 2018 door Waterschap Rivierenland een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-instemmingsbesluit Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord. 

Klimaatverandering en de daaruit volgende consequenties vragen om moderne, innovatieve oplossingen. De transitie naar duurzame energie is daar een voorbeeld van. Het Ontwerp-instemmingsbesluit staat haaks op het algemeen en maatschappelijk geaccepteerd voornemen om fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame vormen van energie. Tevens neemt het maatschappelijk draagvlak voor gaswinning in Nederland af. (citaat uit brief van 2 juli 2018).

Nu de minister de vergunning heeft verleend, staan we als bestuur van Waterschap Rivierenland ook voor de vraag of we samen op willen trekken met gemeente en provincie en een beroepschrift in willen dienen. Voor mij is het antwoord op die vraag bevestigend en ga ik dit aankaarten bij ons bestuur. Al eerder schreef ik over gaswinning door Vermillion in Veen en het staken van die booractiviteiten in 2016. Sunday, November 11, 2018

In afwachting van de vijand

Een foto tijdens de Eerste Wereldoorlog in Rijswijk, de soldaten zijn ingekwartierd bij een bakker


Het was gisteren en vandaag uitgebreid op het nieuws, het einde van de Eerste Wereldoorlog met het tekenen van het vredesverdrag. Nederland bleef neutraal in die vier jaren, maar sporen van de oorlog zijn in de regio nog altijd terug te vinden. In het weer zichtbaar maken van die elementen is in de afgelopen jaren ongelooflijk veel tijd gestoken. De eerste aanzet daartoe dateert al van tien jaar geleden, toen Kees van Maastrigt gewezen werd op de betonnen schuilplaatsen n de regio. 

Omdat het meest zuidelijke deel van deze linie dwars door het Land van Altena liep, werden de dorpen in de buurt van de ‘loopgravenlinie’ overspoeld door honderden militairen. In het boek ‘In afwachting van de vijand achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie’ van schrijver Kees van Maastrigt wordt met 100 authentieke foto’s een beeld gegeven van het leven van zowel burgers als soldaten, alsmede van een onderlinge (uitstekende) verstandhouding. Dit 200 pagina’s dikke boek (ansichtkaart formaat) bevat ook indrukwekkende foto’s van de bouw van Fort Giessen. Naast de boekpresentatie wordt een permanente expositie geopend. Beide maken samen met het eerder onthulde kanon uit 1894 en het Educatiepark WO1 onderdeel uit van het project Mobilisatie 1914- 1918 in het Land van Altena. 

Het boek wordt 24 november gepresenteerd op Fort Giessen. Diezelfde middag wordt ook de expositie 'soldaten tussen burgers' geopend op Fort Giessen. 

Saturday, November 10, 2018

Genieten van Theaterhoppen in de Vesting

Lida Hagenaars en Jacky van Vleuten speelden de twee zussen Sjan en Riet.


Kunnen we niet vaker gaan Theaterhoppen in de vesting? Of misschien gewoon alle vier de voorstellingen bezoeken, er treden immers steeds andere artiesten op. Bij deze vijfde jubileum editie van het Theaterhoppen viel er vooral veel te lachen. Dat begon al bij Tante Bethje Books & Co met stand up comedian Victor Luis van Es. Met grappen over rijles, Turken en Amsterdam. Bij de Watersportvereniging ging het over de liefde met Mirthe Boy & Jacques. In het prachtige pand op de stadswal van Jan Verhoeven - boordevol moderne kunst - speelden Butter Beans heerlijke country muziek. En als laatste zag ik de toneelvoorstelling van TG Yrros! met Lida Hagenaars en Jacky van der Vleuten. Wat een heerlijke toneeltalenten zijn dat toch, altijd weten ze het publiek te boeien. Schateren om de zussen Sjan en Riet, maar ook momenten in de voorstelling waar je een speld kon horen vallen. En dan werden al die voorstellingen ook nog in prachtige panden gespeeld. Moeten we echt weer een jaar wachten voor we weer mogen Theaterhoppen? Friday, November 09, 2018

In memoriam Ad van Veldhoven (1946-2018)

Ad van Veldhoven  (derde van links) tijdens een excursie met het bestuur van Waterschap Rivierenland


Op maandag 5 november overleed Ad van Veldhoven uit Dussen op de leeftijd van 72 jaar. Ad was een echte boerenbestuurder die zich jarenlang heeft ingezet voor de belangen van de boeren. Zo was hij al in 1979 bestuurslid van de Christelijke Boerenbond NCB afdeling Dussen. In 1990 werd Ad gekozen in het bestuur van Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Iedere vier jaar werd hij opnieuw gekozen en in 2005 bij de opheffing van het Hoogheemraadschap was Ad lid van het dagelijks bestuur. Ook na de opheffing van Alm en Biesbosch bleef Ad een waterschapsbestuurder. Nu bij Waterschap Rivierenland in Tiel, dat bleef hij tot 2015. Hij was zo meer dan 25 jaar waterschapsbestuurder voor de categorie ongebouwd. Maar Ad was ook langere tijd bestuurslid in de CDA afdeling Werkendam. In die tijd leerde ik Ad kennen als een man die goed kon luisteren. En op het juiste moment de juiste dingen kon zeggen. Daarnaast had hij een fijn gevoel voor humor. 

Ad van Veldhoven (links op de foto) in 1979 bij viering 40 jarig bestaan NCB afdeling Dussen

Zijn boerenbedrijf aan de Binnen in Dussen werd voortgezet door zijn zoon Caspar, maar om uit te kunnen breiden wordt het bedrijf verplaatst naar het buitengebied. Die verplaatsing vanuit het dorp Dussen kostte heel wat overleg met overheden, maar kon uiteindelijk toch worden uitgevoerd. Enkele dagen voor zijn overlijden mocht hij met de wensambulance nog een kijkje nemen in de nieuwe stal van zijn zoon Caspar. 

Thursday, November 08, 2018

Wereldbomen in Altena

Twee eeuwen oude rode beuken in AndelOp Fort Giessen wordt dinsdag 2november van 8 tot 10 uur verteld over de activiteiten van de stichting Wereldboom. In het tweede uur presenteren inwoners van de 21 dorpen van de nieuwe gemeente Altena hun potentiële wereldboom en worden de mogelijkheden ervan besproken.  Altenatuur besteedt al enkele jaren specifiek aandacht aan een groter en beter bomenbestand op het eiland Altena. Collega milieu- en natuurvereniging VMB is met het initiatief van een Bomenfonds gekomen, er wordt nu gewerkt aan een inventarisatie van monumentale bomen in Werkendam. De gemeenten Woudrichem en Aalburg hebben al een waardevolle bomeninventarisatie. In de nieuwe gemeente Altena zal een nieuwe waardevolle bomenlijst worden gemaakt voor de gehele gemeente. Van de gemeente Woudrichem zal 'groenman' Henk van der Laan aanwezig zijn. 
   
Bomen in de Kievitiswaard in Noordwaard bij Werkendam

De grotere aandacht voor bomen is ingegeven door de grote bijdrage die bomen bieden aan het opvangen van CO2, de verrijking van het landschap en de natuur en het stads- en dorpsschoon. Het komt ook door de bedreigingen. Er worden veel bomen gekapt die niet worden vervangen. Een andere bedreiging is de essentaksterfte waardoor ons leefgebied in korte tijd duizenden bomen kan verliezen. Bomen spelen in gemeenschappen vaak een belangrijke rol. Denk aan de eiken in de Rijksstraatweg in Sleeuwijk, de oude rode beuken in Andel, de leilindes in Andel, het perenlaantje aan de Veldweg in Wijk, de monumentale beuken, acacia’s, kastanjes en essen bij begraafplaatsen, kerken en scholen. Er zijn ook nog mooie hoogstam fruitbomen en bakenbomen langs de rivieren.


Wednesday, November 07, 2018

De onbetaalbare dijken van het HWBP

Het projectenboek HWBP 2019


Maandag avond kregen we in de commissie Waterveiligheid een voortgangsrapportage over de dijkversterkingen in het HWBP programma. En er is maar een conclusie mogelijk, deze dijken worden onbetaalbaar. Ramingen die uitwijzen dat dijken twee tot drie keer zo duur worden dan aanvankelijk geraamd. En hoe gaan we dat betalen? Maar ook, hoe zijn we daar als commissie Waterveiligheid en het AB bij betrokken. En dan kan ik niet anders concluderen dat we daar niet goed in zijn geïnformeerd. Op 11 september 2018 (zie presentatie) werd duidelijk dat de dijken veel duurder zouden worden dan geraamd. Juist in die periode liep nog een verdiepingsstudie in opdracht van het AB om te kijken of we het HWBP programma konden temporiseren. Zeker gezien de werklast voor de organisatie met de vele dijkversterkingen en de almaar stijgende kosten. Op 15 oktober kregen we als AB in een thema-avond de uitkomsten daarvan gepresenteerd. De teneur van de presentatie was dat we niet konden temporiseren en dat alles vast lag in bestaand beleid. Mogelijk zou er na 2024 gesleuteld kunnen worden aan de aanpak van de projecten. Groot was dan ook de verbazing dat we tijdens onze commissievergadering van maandag 5 november de cijfers van 11 september kregen gepresenteerd, waaruit blijkt dat de dijken zo duur worden dat we niet ontkomen aan temporisering. Een ommekeer ten opzichte van drie weken geleden. Hoe is het mogelijk dat het AB zo slecht werd geïnformeerd? En hoe is het mogelijk dat de dijken zoveel duurder zijn? Zijn de normen wel goed vastgesteld? Zijn we niet aan het over dimensioneren? Maandag 19 november komt Deltacommissie Wim Kuijken naar Vuren, een mooi moment om dat aan hem voor te leggen. 

Tuesday, November 06, 2018

Van peilschaal naar vislift

De Smart @Vislift1 in Almkerk


Je hebt van die dagen dat je van de ene verrassing in de andere valt. Nou ja, verrassing is misschien een groot woord. Maar het plaatsen van de eerste Smart vislift in Almkerk was toch leuk om mee te maken. Gewoon vanwege het enthousiasme van John van Boxel die patent heeft aangevraagd op zijn 'meedenkende' vislift. Vissen worden volgens eigen stroomsnelheid door de lift heen geleid, ze worden gelokt door een visloklicht (mooi scrabble woord!). En vanaf de vislift worden data verzameld die in de meldkamer bij Waterschap Rivierenland worden uitgelezen. Wat een mooie innovatieve ontwikkeling!

De peilschaal bij de veerstoep in Veen


Niet minder mooi, maar misschien wel minder innovatief is het herplaatsen van de peilschaal bij de veerstoep in Veen. De peilschaal, die dateert van 1859, werd jaren geleden teruggevonden in de bestrating achter het pand op Maasdijk 311. Ooit was daar bakker Van Ballegooijen gevestigd. Bij de peilschaal wordt nog een bord geplaatst met meer informatie over de herkomst en het gebruik van de peilschaal. 

Monday, November 05, 2018

De zwart geblakerde balken op Fort Altena

De B vleugel van Fort Altena, een dag voor de start van de restauratie


Vandaag is de restauratie van de B vleugel op Fort Altena begonnen. Gistermiddag mocht ik nog een rondleiding geven aan de Kring 's Hertogenbosch om te vertellen over de historie van het fort. In één van de vier ruimtes beneden wijs ik bezoekers altijd op de zwartgeblakerde balken. De balken zijn niet het resultaat van iets te veel brandoefeningen in het pand, maar het gevolg van een brand in 1947. In de tijd dat Fort Altena dienst deed als interneringskamp waar 'foute' Nederlanders en van Duitse sympathie verdachten gevangen werden gehouden. Op een zaterdagavond keken de gevangenen in een recreatieruimte naar een film en brak in de B vleugel brand uit. Alle spullen van de gevangenen gingen in vlammen op, de oorzaak van de brand werd nooit gevonden. Maar de gevangenen mochten na de brand wel opschrijven welke spullen verloren waren gegaan tijdens de brand. En dat bleken ineens wel heel veel sokken, onderbroeken en soms zelfs kostuums. In de archieven is er boeiende correspondentie over teruggevonden. Nu hoop ik vooral dat ze tijdens de restauratie de zwartgeblakerde balken niet ineens wit gaan schilderen of zo.