hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, November 01, 2021

De dood is nooit ver weg

De dood is nooit ver weg in het leven van Matje Heijns en Doortje Kieboom, twee stiefzusjes uit de Bollenstreek. Aan die openingszin van het boekje 'de eeuw van mijn oma's' moest ik denken op deze 2 november 2021. 

Vijf jaar geleden met broers en zussen


Deze dag is het alweer 32 jaar geleden dat mijn vader Jan-Willem Kieboom (1936-1989) geheel onverwacht veel te jong overleed. Herinneringen zijn na 32 jaar vervaagd en wat blijft er dan over van een mensenleven? Anderzijds blijft het eeuwige verlangen om hem nog eens te zien, om nog eens in gesprek te gaan over de grote vragen des levens. 

Mijn vader is dat jochie links met die geruite spencer


Tegelijkertijd met die herinneringen aan mijn eigen vader gaan mijn gedachten naar mijn zusje Matty. Vandaag is het vier maanden geleden dat ook zij veel te jong overleed op de leeftijd van 61 jaar. Vier maanden lijken zo kort en toch voelt het als heel lang geleden dat we samen konden lachen of herinneringen ophaalden aan onze jeugd. Misschien doet ze dat nu wel samen met mijn vader. En op zo'n dag als deze dringt dan het besef door dat voor een ieder van ons de dood nooit ver weg is. Mijn vader zei vaak 'Memento Mori'. Ik zeg het hem vandaag na.

Friday, October 29, 2021

Een rapportcijfer van 7.6 voor de waterschappen

Nederlanders hebben veel vertrouwen in Rijkswaterstaat en de waterschappen, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. Dit vertrouwen lijkt vooral gebaseerd op de goede reputatie van de waterbeheerders in de historische strijd tegen het water. 

Minister Melanie Schulz bij de officiele oplevering van de ontpolderde Noordwaard


Nederlanders hebben daarentegen iets minder vertrouwen in het oplossend vermogen van Rijkswaterstaat en de waterschappen ten aanzien van de uitdagingen rond droogte, waterkwaliteit en natuurbeheer. Het vertrouwen in de waterbeheerders is dus niet vanzelfsprekend, en kent verschillende uitdagingen. Gevraagd naar het vertrouwen in waterbeheerders in het algemeen geeft het publiek Rijkswaterstaat een 7.8 en de waterschappen een 7.6. Deze cijfers worden vooral bepaald door het vertrouwen dat burgers hebben  beschermd te worden tegen hoogwater en overstromingen. Het grote vertrouwen in waterbeheerders is goed nieuws. Echter, het onderzoek laat ook zien dat het afgenomen vertrouwen in overheidsinstellingen en gezagsdragers in het algemeen ook negatieve effecten heeft voor vertrouwen in waterbeheerders.

 

Het oude Waardhuis in Kinderdijk

Kijkend naar de andere kerntaken van waterbeheerders, zoals omgaan met verdroging, oppervlaktewaterkwaliteit en natuurbeheer zien we dat deze minder vertrouwen krijgen (gemiddeld 7.4 voor Rijkswaterstaat en 7.3 voor waterschappen). Dit laat zien dat vooral het specifieke vertrouwen in deze taken aandacht verdient. Met name is dit nodig omdat de meningen over deze vraagstukken sterk uiteenlopen en samenhangen met politieke voorkeuren van mensen. In mindere mate spelen deze factoren mee rond vraagstukken die met hoogwaterbescherming te maken hebben.

 

Beeld van de Sint Elisabethsvloed in 1421

Daarnaast laat het onderzoek zien dat meer kennis van waterbeheer niet vanzelfsprekend tot meer vertrouwen leidt, terwijl dit wel werd verwacht. Dit kan worden verklaard doordat meer inzicht in beheer samengaat met meer kijk op  risico’s. Dit maakt burgers kritischer, waardoor zij geneigd zijn de lat voor het waterbeheer hoger te leggen. Hieraan gerelateerd geeft het onderzoek ook de indicatie dat directe interactie en participatie met betrokkenen niet automatisch leidt tot meer vertrouwen. Het beter informeren van burgers over het waterbeheer kan vooral helpen om het vertrouwen van mensen die zich nu middelmatig geïnformeerd voelen te versterken. Met name door ervoor te zorgen dat deze groep echt goed op de hoogte raakt van het waterbeheer.

 .

Thursday, October 21, 2021

Suze Groenewegplantsoen in de Staatsliedenbuurt van Sliedrecht

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat ik begon met het zoeken naar straatnamen van de eerste vrouwelijke raadsleden in Nederland. Volgens mij heb ik er zo'n dertig kunnen achterhalen. De intentie was om er nog eens een boek over te schrijven.

Aan het Suze Groenewegplantsoen is een mooie speeltuin aangelegd


Maar soms blijven plannen eeuwig plannen en worden ze nooit uitgevoerd. Toch blijf ik optimistisch. Zo kreeg ik de afgelopen week ineens een reactie van de gemeente Sliedrecht, inmiddels toch echt bijna twee jaar nadat ik de vraag had gesteld over straatnamen van vrouwelijke raadsleden. Sliedrecht heeft niet zo'n straat. Maar Sliedrecht heeft wel het Suze Groenewegplantsoen in de Staatsliedenbuurt. Suze Groeneweg was het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid. De naam voor het plantsoen is in 2017 bewust gekozen. Alle andere straatnamen zijn namelijk naar mannelijke politici vernoemd. Zo is er de Thorbeckelaan, de Dr, Kuyperhof, de Cort van der Lindenlaan, de Troelstrastraat en de Thorbeckehof. Nu kun je de vernoeming naar Suze Groeneweg natuurlijk op twee manieren bekijken. Leuk dat ze aan een vrouw gedacht hebben. Of het tegenovergestelde, konden ze nu echt niet meer namen van vrouwen bedenken? Ik heb overigens nog niet teruggevonden wie het eerste vrouwelijk raadslid was in Sliedrecht. Sunday, October 17, 2021

Natuurwerkdag met Altenatuur

Altenatuur neemt zaterdag 6 november deel aan de Nationale Natuurwerkdag. Vrijwilligers in Altena kunnen dit jaar uit twee locaties kiezen:  het Brabants Landschap gaat in het Partridgegebied nabij Uppel aan de slag met het planten en herstellen van bestaande heggen en struwelen. Langs de Wijde Alm is Altenatuur actief met het afronden van de driejarige cyclus van de wilgen in de griend.

Ik sta zelf nog op deze foto, zie je mij?


In de akkers van het internationale Partridgeproject rondom de molens van Uppel wordt vóór 2023 naar 30% meer biodiversiteit gestreefd. De patrijs is de icoon van het project, die net als veel andere boerenlandsoorten dramatisch in aantal is achteruitgegaan. Door allerlei maatregelen te nemen die het leefgebied voor insecten, zoogdieren én boerenlandvogels verbeteren kan dit ambitieuze doel behaald worden. Tijdens de Natuurwerkdag worden op verschillende plekken nieuwe gemengde bosjes en hagen aangeplant. “Tweederde van het Nederlandse landschap bestaat uit weilanden en akkers. Tijdens de ruilverkaveling en door de intensivering van de landbouw zijn veel heggen en struwelen verdwenen. Het landschap oogt daardoor kaler en het is voor diersoorten van het boerenland lastiger om er te overleven”, legt locatieleider Jochem Sloothaak  van het Brabants Landschap uit. “Maar struwelen en hagen vormen juist kernwaarden voor de natuur op het boerenland. Voor de boer is dat in de vorm van natuurlijke plaagbestrijding op de gewassen. Maar ook onmisbare insecten, wilde bijen en zo’n dertig soorten boerenlandvogels vinden in hagen met meidoorns, rozenbottels, hazelaars en lijsterbessen een natuurlijke broed- en schuilplaats.”                               

Voorzitter Jaap van Diggelen van Altenatuur vertelt over de werkzaamheden langs de Wijde Alm: “Grienden vormen oases in het landschap met een eigen biodiversiteit in flora en fauna. Reeën vinden er overdag rust,  een buizerd kan in een hoge overstaander broeden. De cyclus van afzetting en weer aangroei van wilgentenen geeft karakteristieke soorten als de dotterbloem in een griend een natte, moerassige bodem met volop groeikansen.” Het werk bestaat uit het afzagen van stoven, het opruimen, wegslepen en opbossen van wilgentakken die enkele dagen voor de Natuurwerkdag worden afgezaagd.

Het partridgegebied ligt in polder tussen Sleeuwijk en Uppel


De twee natuurverenigingen die nauw met elkaar samenwerken hopen dan ook met vereende krachten een flinke slag te kunnen maken. In de pauzes is er koffie en thee, tussen de middag zijn er broodjes voor een lunch in het veld. Het startsein is om 8.30 uur, de werkzaamheden duren tot ongeveer half twee. Deelnemers nemen zelf goed schoeisel, werkkleding/en handschoenen mee. Voor gereedschap wordt door beide verenigingen gezorgd. In verband met de planning en werkverdeling is aanmelding verplicht.

Mensen die zich in de griend verdienstelijk willen maken melden zich via deze site onder DOE MEE op Zoek een klus. Kies vervolgens de provincie Noord-Brabant en dan Griend te Waardhuizen (Logo Steenuil op knotwilg) en vul de gevraagde gegevens in. Na aanmelding via de sites, ontvangt men een bevestiging van deelname.

Thursday, October 14, 2021

Je zal maar zo'n raadhuis hebben......

 Al een maand lang niet geschreven op mijn blog, terwijl er toch genoeg te schrijven viel. Zoals over afgelopen zaterdag, toen ik met mijn zussen een bezoek bracht aan Hilversum. 

Een raadhuis om jaloers van te worden

Mijn zus had bedacht dat we de Dudok wandeling zouden gaan doen. Met onderweg een rondleiding in het raadhuis van de gemeente Hilversum. Het raadhuis is ontworpen door Willem Marinus Dudok, een van de grootste architecten die ons land heeft gekend. Hij was gemeentearchitect in Hilversum en moet een glazen bol hebben gehad. Het raadhuis dat werd gebouwd tussen 1928-1931 doet zelfs anno 2021 nog modern aan. De prachtige gele stenen, de diverse zuilen gangen, het goud dat hij gebruikte in het gebouw, de burgerzaal met zijn prachtige gele accenten. En de raadzaal met zijn groene 'fluisterbanken', een plek waar je even rustig kan overleggen over je politieke standpunt, zonder dat je politieke concurrenten kunnen meeluisteren. Het was in een woord prachtig!

Ook zagen we tijdens de wandeling andere ontwerpen van Dudok, maar de tijd was te kort om alles te bekijken. Jammergenoeg misten we ook een pompgemaal dat Dudok al in 1920 ontwierp. Op de site van het Dudok architectuur centrum stonden overigens nog veel meer mooie rondleidingen. Misschien komt het er nog eens van nogmaals een bezoek te brengen aan Hilversum.

Wednesday, October 13, 2021

Het vrijliggende fietspad als meekoppelkans.....

De gemeenteraad van West-Betuwe is van mening dat de communicatie van Waterschap Rivierenland rond de dijkversterking Tiel-Waardenburg te kort schiet. Ook wil ze graag een vrijliggend fietspad onder aan de dijk.

Dijken voor beginners


Al menig maal spraken we bij als Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland over ons meekoppelbeleid. in 2018 legde we in ons beleid vast dat we graag kansen pakken om plannen te koppelen aan bijvoorbeeld dijkversterkingsopgaven. Maar dat plannen van derden ook door hen betaald worden en niet door het waterschap. Dat beleid is kennelijk nog niet breed bekend, anders zou de gemeente West-Betuwe natuurlijk in haar motie voor een vrijliggend fietspad niet voorgesteld hebben om aan het waterschap een bijdrage te vragen. Dat terwijl de weginrichting 'Gastvrije Waaldijk' ons als meekoppelkans al twee miljoen extra kost. 
Sunday, September 12, 2021

De Kaaie Paole in ere hersteld

De Kaaie Paole zijn gerestaureerd en in volle glorie weer te bewonderen voor voorbijgangers. De palen vormden de grens van de twee waterschappen. De uit 1785 daterende Kaaie Paole zijn in de nacht van zaterdag op zondag 11 augustus 2019 uit de grond gereden. 

De Kaaie Paole zijn weer in ere hersteld


De twee hardstenen palen hadden daarbij aanzienlijke schade opgelopen. Naast dat de Kaaie Paole veel betekenen voor de inwoners van Veen, zijn ze ook van grote cultuur historische waarde. Ze geven de oude grenzen van het Oudland van Altena en de Hooge Maasdijk van Stad en Land van Heusden aan. Op de ene paal staat het wapen van Altena, twee zalmen, en op de andere met het wapen van Heusden, een rad.

De opdrachtgeverschap voor de restauratie van de Kaaie Paole lag bij de gemeente Altena. Wethouder Paula Jorritsma heeft meteen na het voorval aangegeven zich volledig in te zetten voor de restauratie van de grenspalen. Specialisten zijn benaderd en betrokken bij het herstel van de palen zodat dit gebeurde volgens de landelijke richtlijnen en de kwaliteitsnormen voor het cultureel erfgoed. 

De vakkundige restauratie van de Kaai Paole is uitgevoerd door Skledar Natuursteen B.V. uit Veen. Een expert van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) was bij elke stap in het proces betrokken. Niet alleen vanwege de kennis van zaken, maar ook omdat het vernieuwen en verplaatsen van de palen ingrijpende werkzaamheden zijn die onder de adviesplicht van de minister vallen. Verder hield de expert van RCE in de gaten of de monumentwaarden behouden bleven.

Ook het Waterschap Rivierenland (WSRL) was betrokken bij het herstelproces, de palen staan namelijk formeel op het grondgebied van het Waterschap. Naast RCE, WSRL lette ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit erop dat de restauratie volgens de kwaliteitsnormen gebeurde. De veroorzaker van de aanrijding van de palen is aansprakelijk gesteld voor de schade aan de palen. De kosten voor restauratie worden op hem verhaald.

Saturday, September 11, 2021

Een bankje voor Anne van der Hof

Het gebied De Aanwas is vandaag feestelijk in gebruik genomen. Iedereen kan nu genieten van het natuurgebied, al lopend of zittend op de bank die in het gebied een plek gekregen heeft. Op deze bank staat de naam van Anne van den Hof ter nagedachtenis aan haar, een markante inwoonster van Veen. 

Anne van der Hof samen met Jos Korthout


 

In de voorbije jaren mocht in Anne van den Hof meermalen interviewen. Anne zat altijd vol plannen, zoals een watermuseum in Veen. Ook beet ze zich vaak vast in zaken als ze meende dat sprake was van onrecht. Mooi dat ze nu herinnert wordt met een bankje in de uiterwaarden. Anne van de Hof was een unieke persoonlijkheid die zich tijdens haar levensperiode tomeloos inzette voor het milieu, de duurzaamheid en de biodiversiteit van in dit geval de uiterwaarden van Veen. Anne van der Hof bij haar zo geliefde Maas

Wie kent haar niet in Veen? Anne was ook sociaal betrokken bij het wel en wee van anderen. Ook was zij kunstzinnig. In het kader van de Open Monumentendag was in de molen De Hoop een expositie van haar werken te zien. In december 2018 overleed Anne. Ter nagedachtenis van haar staat haar naam op het in De Aanwas geplaatste bankje, mede mogelijk gemaakt door Biesbosch Streekfonds.


Het bankje van Anne van den Hof


De ecologische invulling van dit gebied is mede met omwonenden tot stand gekomen. Belangrijke voorwaarden voor de natuurontwikkeling van het gebied waren het behoud van het open landschap, het toepassen van inheemse soorten en kenmerkende landschapselementen, het herstellen van de stroomrug met de bijzondere vegetatie behorend tot het stroomdalgrasland. Bureau Lijmbach, tuin- en landschapsarchitectuur heeft in opdracht van de gemeente Altena de inrichting van De Aanwas vorm gegeven. Ook molenaar Sven Verbeek van de korenmolen De Hoop was bij de aanleg van de beplanting betrokken vanwege de molenbiotoop. De molen heeft vrije ruimte nodig voor een goede windvang.


Het bankje werd onthuld door oud burgemeester Fons Naterop en kleindochter Eva


Friday, September 10, 2021

Eerste tegels 'Hier begint de zee' worden bij Willem van Oranjecollege gelegd

De eerste tegels ‘Hier begint de zee’ worden woensdag 15 september om 09.00 uur gelegd bij het Willem van Oranjecollege in Wijk en Aalburg door wethouder Roland van Vugt en een afvaardiging van Rotary Altena. 
Het doel van de tegels, die naast een kolk komen, is mensen bewust maken van de gevolgen van zwerfafval, dat ook via kolken in zee terecht kan komen. De Rotary biedt de gemeente 40 tegels aan met de opdruk ‘Hier begint de zee. Niets ingooien a.u.b’. De gemeente legt die de komende tijd in verschillende kernen in de buurt van scholen. Regenwater van straten, paden en schoolpleinen gaat via kolken naar het riool. Samen met afvalwater gaat dit naar de rioolwaterzuivering. 

Steeds vaker gaat het veel schonere regenwater via een apart riool rechtstreeks naar oppervlaktewater als sloten en rivieren Dit verkleint de kans op wateroverlast. Het is dan wel belangrijk dat er geen afval(water), verfresten of olie in de kolk komt. Op het Willem van Oranjecollege bedrukken leerlingen die dag tegeltjes met dezelfde tekst voor in huis. Ook al houdt de waterzuivering het meeste afval tegen, microplastics in bijvoorbeeld verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen en medicijnresten kunnen door de zuivering heen glippen. Ook gaan leerlingen die dag op pad in Wijk en Aalburg om afval te rapen in het kader van World Cleanup Day. 

Wednesday, August 25, 2021

Is ons Werelderfgoed goed beschermd in de gemeente Altena?

Erfgoed Altena houdt in aanloop op Open Monumentendag op woensdag 8 september op Fort Giessen haar jaarlijkse erfgoedavond. Deze keer staat de bescherming van het Werelderfgoed in de gemeente Altena centraal.

Bunker aan de Weerenweg in 2006


In juli werd bekend dat de UNESCO de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft aangewezen tot Werelderfgoed. Met één vesting, vier forten, twee inundatiesluizen en vele tientallen groepsschuilplaatsen beschikt de gemeente Altena over een schat aan Werelderfgoed. Maar wordt dat Werelderfgoed wel voldoende beschermd? Meest recente voorbeelden over het gebrek aan bescherming van het Werelderfgoed zijn het bouwplan Op ’t Loev bij de vesting en de uitbreiding van bedrijventerrein de Kop van Brabant bij Werkendam. Provincie en Raad van State hebben beide ontwikkelingen een halt toe geroepen. Maar hoe voorkomen we dat in de toekomst het Werelderfgoed opnieuw bedreigd wordt door ruimtelijke ontwikkelingen? Wethouder Paula Jorritsma en de gemeenteraad zijn uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

Naast debat over de bescherming van het Werelderfgoed komt ook de vraag aan bod of de toekenning gaat leiden tot fors meer bezoekers aan de streek. Welke faciliteiten kunnen we bezoekers bieden en hoe voorkomen we dat dit leidt tot een te grote toestroom? De VVV Biesboschlinie laat hier op Fort Giessen haar licht op schijnen.

De erfgoedavond wordt gehouden op Fort Giessen


Uiteraard is er tijdens de erfgoedavond ook ruimte voor een vrolijke noot, zo wil Erfgoed Altena vooral toasten op de toekenning van de Werelderfgoedstatus. Ook is er muziek van trio Sfeer en na afloop een hapje en drankje. Gezien de coronamaatregelen worden bezoekers gevraagd zich vooraf aan te melden voor de erfgoedavond. Dat kan via info@erfgoedaltena.nl