hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, January 15, 2019

Pontje over Bakkerskil tijdelijk uit de vaart

Begin januari is het trekpontje uit het water gehaald voor groot onderhoud. Met borden wordt de omleidingsroute aangegeven.

Het trekpontje is tijdelijk uit de vaart

Het trekpontje is een belangrijke schakel in het Oostwaardpad; een wandelpad grotendeels over boerenland, dat tot stand is gekomen door samenwerking met lokale boeren en de Agrarische Natuurvereniging. Uit de vele reacties die de boeren en ANV Altena-Biesbosch regelmatig ontvangen, blijkt dat er veel wandelaars plezier beleven aan een wandeling in deze unieke omgeving. Het grondig schoonmaken, verven en vervangen van onderdelen zal waarschijnlijk tot half februari in beslag nemen; Dankzij een bijdrage uit het Biesbosch Streekfonds kan de klus worden uitgevoerd. Daarna kunnen wandelaars weer iedere dag genieten van een overtocht met het pontje over de Bakkerskil.

Monday, January 14, 2019

Sloop voor het geboortehuis van Piet Verwoert

Gisteravond reed ik over de Schans langs het geboortehuis van Piet Verwoert. Hij was geboren in 1932 en woonde tot voor kort samen met zijn vrouw in het huis aan de Schans.

Het geboortehuis van Piet Verwoerdt is al half gesloopt


Enkele maanden geleden is hij vanwege zijn hoge leeftijd verhuisd naar het dorp Werkendam en werd zijn huis verkocht aan Cornet, die daar een nieuwe woning wil bouwen.  De laatste jaren zijn al  heel wat woningen aan de Schans gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Bouw van de betonnen bunkers vlak voor de Tweede Wereldoorlog nabij de Vervoornemolen

Piet had een ijzersterk geheugen en wist nog veel te vertellen uit de Tweede Wereldoorlog. Zo kon hij zich nog herinneren dat de bunkers werden gebouwd in de achtertuin van zijn ouderlijk huis. Wie wil weten wat Piet nog meer beleefde kan zijn verhaal terugluisteren via soundcloud.

Sunday, January 13, 2019

Een kerk van duizend jaar oud

De eerste kerk van Aalburg is gesticht door de Benedictijneabdij van Sint Truiden in Belgie, deze was gewijd aan de Heilige Trudo. Wanneer de kerk is gebouwd is niet exact bekend, de oudste vermelding stamt uit de tweede kwart van de elfde eeuw. 

Dorpsgezicht met de Hervormde kerk van Aalburg


In de Miracula Sancti Trudonis beschrijft monnik Stepelinus de situatie van de abdij van voor 1012. In een oorkonde uit mei 1107 worden de bezittingen en inkomsten vermeld die de abdij in Aalburg had. Hieruit blijkt dat er een altaar en een Maria-Kapel in Insula Dunc was. 

Een foto uit ca. 1910 met links de openbare schol van Aalburg en het midden de Hervormde kerk


Ook op andere manier is de kerk in Aalburg verbonden met Maria. Het oudste Madonna beeldje van Brabant is dat van Maria van Heusden. Het beeldje overleefde verschillende rampen en spoelde na de Sint Elisabethsvloed van 1421 tegen de stroom in vanuit de voormalige kerk in Aalburg in Heusden vesting aan. Daar wordt het beeldje nog altijd gekoesterd, Hans van Eeden schreef er een mooi boekje over. 

Het madonna beeldje van Maria van HeusdenHet oudste kerkje van Aalburg wordt overigens niet meer gebruikt voor de wekelijkse erediensten, maar kan wel gehuurd worden voor trouwdiensten en concerten. 


De Hervormde kerk staat langs de Maasdijk in AalburgSaturday, January 12, 2019

Om het klimaat kun je niet heen

Hij stond niet tussen de hashtags op twitter, maar klimaat was in mijn timeline toch wel het meest besproken woord. Vooral door VVD'er Klaas Dijkhoff die als verkiezingsstunt ineens roept dat zijn partij niet meedoet aan het klimaatakkoord. Maar hoe je het ook wendt of keert, we kunnen de gevolgen van klimaatveranderingen niet langer negeren, Zeker niet als waterschappers. 


Hoog water in de ontpolderde Noordwaard


Zeespiegelstijging, bodemdaling, meer hoosbuien, meer droogte. Allemaal zaken waar we mee zullen moeten dealen. En het steeds opnieuw je verschuilen achter non argumenten dat je weinig invloed hebt op de wereldwijde uitstoot van CO2 omdat we maar een klein landje zijn, getuigt van weinig verantwoordelijkheidsbesef. Leidend principe voor het CDA is om verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de samenleving te leggen, dat geldt ook voor de zorg om ons klimaat. Het is al een wat oudere slogan, maar hij is nog steeds actueel. 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf'. Ons verkiezingsprogramma kreeg dan ook de titel 'Om het klimaat kun je niet heen'.  

Friday, January 11, 2019

Hoe communiceer je bij droogte een beregeningsverbod?

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van ZLTO Altena Biesbosch hield voorzitter Ariaan Straver zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. Uiteraard kwam de droogte van afgelopen zomer terug in zijn toespraak. Daarbij wees hij vooral op het beregeningsverbod dat overdag van 26 juli tot en met 25 augustus werd ingesteld door Waterschap Rivierenland. 

Ariaan Straver tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Koppelpaarden in Dussen


Hij was daarbij vooral kritisch dat het beregeningsverbod was ingesteld zonder ruggespraak met de ZLTO. Zij hadden het via social media te horen gekregen. Straver stelde ook dat het voor het gebied Alm en Biesbosch niet nodig zou zijn, na enkele dagen werd het beregeningsverbod in de Noordwaard zelfs opgeheven. Zowel communicatie met direct betrokkenen als overleg met standorganisaties voor het instellen van een beregeningsverbod  zijn twee punten om bij de evaluatie van de droogte in elk geval in te brengen. 

Verder stelde Straver dat door de grillige weersomstandigheden de boeren steeds meer afhankelijk worden van overheden, zoals voor buffering van water. Tevens noemde hij het nieuwe peilbesluit dat in 2020 voor het gebied moet worden genomen en waar de ZLTO intensief bij betrokken is. In 2019 gaat de ZLTO ook de promotie rond Puur uit Altena versterken, verder wil ze graag met de nieuwe gemeente Altena komen tot een landbouwvisie voor Altena. 

Thursday, January 10, 2019

Geen uitbreiding gaswinning in Munnikenland!

Opnieuw heeft Vermillion plannen voor uitbreiding van haar booractiviteiten op het grondgebied van Waterschap Rivierenland. Deze keer gaat het om Brakel, de gasput ligt in Munnikenland (nota bene een natuurgebied). De aanvraag voor uitbreiding is nog in voorbereiding.

Gaswinning in Munnikenland bij Brakel.


Al op 10 december 2008 schreef ik voor het eerst over de gaswinning op deze plek en mogelijke risico's op bodemdaling en de kwaliteit van het grondwater. Maar dat heb ik nog meerdere keren herhaald in al die jaren. In onze laatste AB vergadering in november werd door het CDA samen met Water Natuurlijk al een motie aangenomen tegen gaswinning in Waalwijk-Noord. Inmiddels heb ik nieuwe vragen voorbereid over de gaswinning in Brakel. 

Wednesday, January 09, 2019

De politieke concurrenten

Vandaag over tien weken zijn de Waterschapsverkiezingen. Op 4 februari is de kandidaatstelling en tot die datum kunnen nieuwe partijen zich nog inschrijven. Naar het zich nu laat aanzien, doet deze keer een partij minder mee aan de verkiezingen. 

De kandidaten van AWP/LRR (foto AWP/LRR)


Eerder al maakte de Algemene Waterschapspartij bekend dat ze samen met LRR (Lokale regiobelangen rivierenland) met één kieslijst zouden komen. Ze gaan nu de verkiezingen in als AWP/LRR en lijsttrekker is Stefan Daanen die nu ook al zitting heeft in het AB. Jan Obbema, thans AB lid voor LRR staat op plaats drie op de nieuwe lijst. Andere partijen die weer meedoen aan de waterschapsverkiezingen zijn CDA, ChristenUnie, SGP, Water Natuurlijk, PvdA, VVD en 50Plus. Of de Partij voor de Dieren ook weer meedoet, kon ik nog niet terugvinden op de site van de partij. 

Tuesday, January 08, 2019

Gaat deze winter de Noordwaard drempel wel onder water?

 Vorig jaar in januari was ook sprake van een zware storm. De verwachting was dat op 3 januari 2018 het water in de Noordwaard zo hoog zou stijgen, dat de drempel zou overlopen en het water zou gaan meestromen vanuit de Merwede via de Noordwaard naar het Hollands Diep. 

Laag water in augustus 2018, op de voorgrond de markering hoe hoog het water stond op 3 januari 2018

Maar het water kwam net iets minder hoog dan verwacht, zodat de drempel niet werd overspoeld door water. Vandaag stormde het opnieuw in ons land en in de Noordwaard stond dan ook een enkele weg onder water. Maar nu de storm weer is gaan liggen, zal ook het water weer wegstromen. We blijven dus in afwachting van een meestromende Noordwaard. 

Hoog water in de Noordwaard op 8 januari 2018


Monday, January 07, 2019

Wij tegen het water, een eeuwenoude strijd

Met de oratie 'Wij tegen het water' aanvaardde prof. dr. Lotte Jensen, hoogleraard aan de Radbouw Universiteit bij de Faculteit Letteren de leeropdracht 'Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis. De oratie is uitgegeven als boekje en het is een feest van herkenning om te lezen. 


Foto's van de Watersnoodramp van 1953 in de Biesbosch en in Werkendam (onder)Als natie zijn we gevormd door de strijd tegen het water. Of het nu gaat om de Kerstvloed van 1717, de overstroming van het rivierengebied in 1809, de Zuiderzeevloed van 1916 of onze watersnoodramp van 1953. "We beschouwen de strijd tegen het water nog altijd als een belangrijk onderdeel van de Nederlandse identiteit. Publicaties over watermanagement voor een breed publiek appelleren steevast aan een nationaal gevoel dat met een zekere trots gepaard gaat. De twee grote projecten uit de 20e eeuw, de Zuiderzeewerken en de Deltawerken vormen de kroonjuwelen van deze strijd"  In de 21e eeuw past daar het project 'Ruimte voor de Rivier' mijns inziens ook wel bij. 

Nog een foto van de Watersnoodramp in de Biesbosch

Jensen stelt in haar oratie dat zelfs onze liefdadigheidscultuur is ontstaan door onze strijd tegen het water. Ze gaat daarvoor terug naar 1740-1741 toen grote delen van het rivierengebied waren overstroomd. Een groep vooraanstaande burgers uit Rotterdam en Amsterdam richtte een hulpcomite op en zamelde geld in voor de getroffen landgenoten. Overigens ontstond na de ramp in 1953 het Werelddiaconaat van de protestantse kerken in Nederland. 

Ook in Sleeuwijk liepen straten onder water tijdens de Watersnoodramp van 1953 (foto Nol Dekker)

Sunday, January 06, 2019

Zondagse kerkverhalen in Hank

Met een onderbreking van vele weken, deze zondag toch maar weer eens een kerkverhaal. Gewoon, omdat ik gistermiddag in een van de mooiste kerken van Altena was. De RK kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, wat een naam. 


De kerk in Hank


Het verwoeste interieur van de kerk in Hank na de Tweede Wereldoorlog


Na de restauratie van de kerk kwam het Rijke Roomse leven in Hank tot bloei (foto Archiefkring Hank)


Maar wat een mooie kerk, maar ook mooi om te zien dat de kerk weer eens goed gevuld was tijdens het concert van Altena Brassband met het Christelijke Mannenkoor Altena. De Hankse kerk werd iets meer dan een eeuw geleden gebouwd en in de Tweede Wereldoorlog bijna volledig verwoest. Maar Hank wilde zijn kerk niet missen en de parochie besloot tot herbouw. Eerst werd de kerk herbouwd en zo'n tien jaar later werd dook de kerktoren opnieuw opgetrokken. Iets van het Rijke Roomse leven in Hank is terug te lezen in deel 27 van de Historische Reeks. Daarin schrijft Ton de Wit over de jaarlijkse martelarenprocessie voor de 'martelaren van Gorinchem' en de bedevaart naar Den Briel. Het verhaal is ook terug te lezen op de website van Archiefkring Hank.

Het interieur van de Hankse kerk


De herbouw van de Hankse kerk stond in schrille tegenstelling met het lot van de kerk in het buurdorp Dussen. Ook daar was de RK kerk grotendeels verwoest, maar deze werd niet meer herbouwd. Door de terugloop van het aantal kerkgangers staat de kerk in Dussen sinds enige tijd te koop, recent sprak ik al iemand met plannen om daar appartementen in te bouwen. 

De voormalige RK kerk in Dussen