hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, February 09, 2017

Wanneer ontdekt Altena de kracht van cultuurhistorie?

Het bord voor de Kop van Brabant is niet alleen lelijk, maar miskend zo ook nog eens de cultuurhistorische waarde van het WerelderfgoedIn de begroting 2017 van het Regionaal Ontwikkel Bedrijf (ROB) voor het regionale bedrijventerrein wordt rekening gehouden met het mogelijke schrappen van de aanleg van de tweede fase van de Kop van Brabant. In het gezamenlijk door de provincie en de gemeenten opgedragen onderzoek voor een Impact Heritage Assessment (HIA) wordt de conclusie getrokken, dat de realisatie van de tweede fase Kop van Brabant op de Outstanding Universal Value (OUV) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een zeer groot negatief effect heeft, omdat het te dicht bij de forten ligt. Het negatieve financiële effect (schatting 3,8 miljoen euro), dat hierdoor kan ontstaan voor de grondexploitatie van het ROB kan voor een deel worden opgevangen door het wegvallen van kosten. De gemeenten en de provincie zijn nog in overleg over de planologische en financiële gevolgen.

De gemeenten in de regio hebben bij de planontwikkeling van het RBT onvoldoende rekening gehouden met de kracht van cultuurhistorie. In de Visie Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed wordt juist geadviseerd veel meer rekening te houden met de identiteit van een gebied en de reeds aanwezige cultuurhistorische waarden. En dat is uiteindelijk bij de planvorming rond het Regionale Bedrijventerrein in Werkendam absoluut onvoldoende gebeurd. In mijn periode als raadslid was al sprake van beperkingen bij het bouwen in de schootsvelden en kringen rond de forten Steurgat en Bakkerskil (Panorama Kraijenhof, 2003). Dat heeft Werkendam altijd genegeerd en daar betaalt zij straks de rekening voor

.