hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, June 28, 2017

Gebiedsvisie Varik Heesselt

Het dijkvak Tiel Waardenburg

In het atelier Varik Heesselt werd vandaag de gebiedsvisie voor de drie kansrijke opties gepresenteerd. Dijkversterking, hoogwatergeul en buitendijks werden alledrie met twee varianten getoond. Zo kan er bij de dijkversterking gekozen worden voor een traditionele versterking, maar ook voor een dikke dijk. Bij zo'n dijk moet je denken aan de Wakkere dijk in Munnikenland. Dat biedt kansen voor bijvoorbeeld een fruitpromenade op de dijk. 

Bij de Hoogwatergeul zijn de opties agrarisch of natuur. Agrarisch zal eenmaal in de vijftig jaar overstromen, in de geul is dan plaats voor drie boerderijen op terpen. Bij de Hoogwatergeul natuur is de verwachting dat deze eenmaal in de vijftien jaar overstroomt. In de geul worden dan rietmoeras en plas-dras gebieden ingericht; mogelijk biedt dit een impuls aan recreatie en wonen. Voor de geul moet echter wel een nieuwe dijk aangelegd worden. Ook moet de dijk nog altijd verbeterd worden omdat deze is afgekeurd op stabiliteit en piping. Hij zal hooguit minder verhoogd moeten worden bij deze variant. 

Bij de buitendijkse variant kan gekozen worden uit maximale waterstandsdaling of maximaal haalbare natuur.