hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, June 20, 2017

Drugsdumpingen bij Waterschap Rivierenland


Het afval werd met een kraan van Waterschap Rivierenland afgevoerd en zo'n kraan is toch niet gratis?

In de eerste vijf maanden van 2017 heeft Waterschap Rivierenland  negen drugsdumpingen geregistreerd. In 2016 waren dat er over het gehele jaar 13. Dat schrijft zij ter beantwoording van vragen van het CDA van 15 mei jl. naar aanleiding van een drugsdumping op 23 april in Hank.

Door adequaat handelen hebben de dumpingen in het gebied van Waterschap Rivierenland in 2017 nog niet tot ernstige verontreinigingen van het oppervlaktewater geleid. Goed om te lezen dat de buitendienstmedewerkers erg alert zijn op verdachte omstandigheden en deze ook melden aan het bevoegd gezag.

Het afval van 23 april in Hank werd afgevoerd op kosten van de gemeente Werkendam.  Het Waterschap heeft voor de dumping in Hank zelf nauwelijks kosten gemaakt, afgezien van de inzet van personeel en een kraan, zo schrijft zij in de beantwoording. Dat antwoord vind ik persoonlijk misleidend, want het personeel is gewoon betaald en voor de inzet van de kraan zijn toch ook kosten gemaakt. Juist door te schrijven dat geen kosten zijn gemaakt, wordt mijns inziens het probleem gebagatelliseerd. Als overheid moeten we juist meer werk maken van de bestrijding van drugscriminaliteit, daarvoor is het inzichtelijk maken van de kosten die gepaard gaan met drugscriminiliteit  noodzakelijk.


Ook CDA Werkendam deed al navraag over de drugsdumpingen. CDA kamerleden Jaco Geurts en Madeleine van Toorenburg stelden in de kamer eerder al vragen over gevolgen voor de waterkwaliteit door drugsdumpingen.

 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z07196&did=2017D15299