hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, June 19, 2017

Werkendam miljoen rijker door niet gevonden explosievenHet baggeren van de Killen in 2013

ln 2013 en 2014 heeft de gemeente Werkendam in opdracht van Waterschap Rivierenland enkele Killen in de gemeenten laten baggeren. Uit vooronderzoek bleek dat er een grote kans was op het aantreffen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Werkendam heeft hiervoor een subsidie ontvangen van het Ministerie van BZK. Deze subsidie is gebaseerd op een schatting van de kosten en is aan de gemeente uitgekeerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Na afloop van de werkzaamheden bleek voor het opsporen en detecteren van conventionele explosieven in de Killen veel minder geld benodigd dan vooraf ingeschat. Van het totale subsidiebedrag is een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro niet uitgegeven

Voorgesteld wordt een bedrag van 150.000 euro te reserveren voor het verrichten van een vooronderzoek naar conventionele explosieven, het vervangen van een brug, opknappen van gemeentelijke wegen en het opstellen van een bommenkaart, waar conventionele explosieven zich bevinden in de bodem. Voorgesteld wordt voor het bedrag van 150.000 euro een nieuwe reserye te vormen.