hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, June 23, 2017

Scherp aan de wind zeilen

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

Tijdens de AB vergadering stond deze keer als enig bespreekstuk de Voorjaarsnota op de agenda. Gezien de uitdagingen waar we als Waterschap Rivierenland voor staan, kunnen we niet anders dan 'scherp aan de wind zeilen' om onze financiën op orde te houden en de tarieven niet meer te laten stijgen dan afgesproken in ons coalitieakkoord. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 in de commissie middelen had het CDA dan ook haar zorgen geuit over mogelijke loonstijgingen (onze minister van financiën de heer Dijsselbloem pleit voor deze loonstijgingen al diverse keren in het openbaar) en de stijgende schuldpositie van het WSRL (van 292% in 2017 naar 313% in 2020). Daarnaast bestaan er bij onze fractie zorgen over de strategische personeelsplanning. Er is binnen WSRL sprake van grote werkdruk en ziekteverzuim, die beiden mogelijkerwijs toenemen bij het aangaan van belangrijke opgaven als waterveiligheid (HWBP, IVAV), klimaatadaptatie, circulaire economie, innovatie, burgerparticipatie, omgevingswet en waterkwaliteit. Dit stelt hoge eisen aan ons personeel. En dat gerelateerd aan mogelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (krimpend aanbod van beschikbaar personeel op de bouwmarkt), tegenvallende aanbestedingsresultaten (hogere inschrijvingen irt begrote bedragen, of aanbestedingen die mislukken omdat er geen interesse is binnen de bouwsector voor de mogelijke opdracht) en een renteontwikkeling op de buitenlandse markt. Kortom het CDA had zorgen, heeft zorgen.

Ondanks die zorgen heeft het CDA ingestemd met de Voorjaarsnota na de toezegging van ons college van dijkgraaf en heemraden dat zij de ontwikkelingen nauwlettend volgt en indien nodig in overleg treedt met ons AB over welke keuzes nodig zijn om de financiën op orde te houden. Of dat we mogelijk onze ambities bij moeten stellen. Verder wordt bij de begroting in het najaar duidelijk wat bijvoorbeeld extra personeel, extra parkeerruimte en kantoorruimte aan meerkosten betekent.