hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, August 02, 2017

Hoe hard Den Duyl wegzakt?


Aanleg natuurvriendelijke oevers in polder Den Duyl

Komt het bij Waterschap Rivierenland ooit wel es aan de orde hoe hard Den Duijl wegzakt en hoe lang we het daar met extra wateropvangbakken en harder malen en steriel gemaaide sloten nog droog houden? Of gaan we - net als in Friesland- weer greppels aanleggen in de weilanden en zo de polder daar vernatten en zo tegen verder inzakken behoeden? Zo maar een vraag van een betrokken bewoner van onze regio. Recent is in elk geval extra waterberging gegraven in Andelsch Broek, maar of dit afdoende is om verder inzakken te voorkomen? Ook werden al eerder natuurvriendelijke oevers aangelegd in Den Duyl.

Polders vernatten is wel een hele grote stap, maar toch niet ondenkbaar. Bij de verkenning van een toekomst bestendig watersysteem  in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is het vernatten van polders eveneens genoemd. Daarmee lijkt het aloude adagium van 'peil volgt functie' niet meer heilig te zijn in deze tijden van klimaatveranderingen en bodemdalingen.