hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, May 10, 2017

Erfgoed Altena ondersteunt nominatie Unesco Werelderfgoed status NHW


Het bestuur van Erfgoed Altena op Fort GiessenErfgoed Altena ondersteunt de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding op het bestaande werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, voor het verkrijgen van de werelderfgoed status in juni 2019.

Erfgoed Altena zet zich voor het behoud van het erfgoed in het Land van Heusden en Altena. Ze wakkert de interesse voor de historie van de streek aan door het organiseren van activiteiten zoals Open Monumentendag. Tevens zet ze in voor het beleefbaar maken van de historie.  Erfgoed Altena houdt tevens bestuurders scherp inzake hun verantwoordelijk voor het monumentale erfgoed in de streek. De zogeheten Acte van Altena, in 2009 door de drie gemeenten ondertekend, wordt jaarlijks doorgegeven aan één van de drie gemeenten.

Sinds 2010 zet Erfgoed Altena zich tevens in voor het zichtbaar maken van de historie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; in het bijzonder voor Fort Giessen in de periode van de Eerste Wereldoorlog. Met het opgraven van schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog, het uitzetten van een fietsroute langs de stelling van Altena en de inrichting van een educatieparkje met bijbehorend lespakket voor de basisscholen. Zo wordt historie beleefbaar gemaakt en dat draagt bij aan het draagvlak voor behoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens fungeert Fort Giessen als vaste vergaderlocatie voor Erfgoed Altena.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke getuigenis van de nauwe relatie die Nederland van oudsher heeft met het water. De kunst van het bedwingen ervan heeft de Nederlandse bevolking geleerd het water te gebruiken als verdedigingsmiddel. Zo werd een vijandige natuurkracht een bondgenoot in tijden van oorlog. Hoewel water ook elders als verdedigingsmiddel werd ingezet is de schaal en nauwkeurigheid waarmee dat in Nederland gebeurde uniek.
De toevoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan het reeds bestaande Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam, maakt het verhaal van de strategische inzet van water bij de verdediging van Nederland compleet.

Met deze steunbetuiging bevestigen wij ons nu en in de toekomst naar vermogen in te zetten om de uitzonderlijke universele waarde van dit toekomstig werelderfgoed te beschermen, te ontwikkelen en uit te dragen. We zetten ons in om aantasting tegen te gaan, de linie te beschermen en om deze zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken.