hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, December 03, 2017

Blootshoods

 
Hoedenwinkeltje op de Werkendamse Hoogstraat

Geachte mevrouw,

Het is met droefheid in ons hart dat wij ons gezet hebben tot het schrijven van deze brief.

Groot was ons verdriet toen wij vernamen dat u gisteren blootshoofds de drempel van de kerk durfde te overschrijden. Even dachten wij nog - we wilden niet gelijk het ergste veronderstellen - dat er sprake was van vergeetachtigheid. U was misschien vergeten uw hoed op te zetten. Deze gedachten wierpen wij echter spoedig van ons. Net zo min als een man die te kerke gaat zou vergeten de onderdelen van zijn driedelig kostuum aan te trekken, hoorde immers een vrouw te vergeten haar hoofddeksel op de daartoe bestemde en bepaalde plaats te doen afdalen.

De zaak werd ons echter na enige ogenblikken helemaal duidelijk. toen nog een vrouw hoed-loos binnenkwam. toen begrepen wij dat hier sprake was van een samenspanning. Het stelde ons teleur, gezien de prominente plaatsen binnen de gemeente. De één alom geacht en geprezen vanwege de plaats die zij reeds vele jaren in het presidium van de plaatselijke vrouwenvereniging mag innemen. De ander als echtgenote van een man, die reeds lange tijd het ambt van ouderling mag bekleden en daarnaast landelijke bekendheid geniet als mede-eigenaar van het olieconcert 'de zwarte pomp'. 

Deze twee vrouwen, wij zeggen het zonder zelfverheffing zijn geïnfecteerd geraakt door de moderne tijdgeest, ofwel het andere emancipatiedenken. Wie had dat ooit kunnen denken? Het komt toch altijd weer van een andere kant dan je zou verwachten. Werd het immers niet verwacht van de jonge, wulpse moeders, die zo gaarne meeregeren in kerk en staat? Maar nee, het kwam van twee dames, onbesproken in leer en leven.

Is hier niet de invloed merkbaar van de moderne ontwikkelingen in de SGP, die op dit punt slechts 70 jaar achter blijkt te lopen bij een partij als de ARP, waar vrouwen lid van zijn. Moeten wij een zelfde ontwikkeling tegemoet zien, waar politieke en kerkelijke ledenvergaderingen door vrouwen worden bijgewoond en de mannen voor de koffie zorgen?

Is hier niet duidelijk de invloed van 'vakanties' merkbaar? Het is met schroom dat wij dit woord 'vakantie' in de mond durven nemen. Immers, ook vrouwen gaan tegenwoordig op vakantie en komen daarbij de plaatsen waar de 'hoed' niet meer gezien wordt. Zij durven dan niet meer voor hun principes uit te komen en behelpen zich met een soort basketbalpetje, dan wel laten het bedeksel in het geheel achterwege. Waar is het eind? Worden straks alle bedeksels achterwege gelaten?

Wij roepen u daarom ernstig op, terug te keren van deze heilloze weg. Er is een weg terug. Wanneer u hier ernst mee maakt, kunt u dit het beste zichtbaar maken door in het vervolg twee hoeden op te zetten. Dat zal iedereen begrijpen dat u teruggekomen bent van he pad der emancipatie waarop u thans uw eerste schreden hebt gezet.

In het vertrouwen dat u zult begrijpen dat wij onze brief thans niet met 'hoogachtend' kunnen afsluiten, beëindigen wij deze brief.

Namens een groep van verontrusten, 

K. Erkhoed