hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, December 31, 2017

Terugblik op 2017 (5)De bouw van de nieuwe rioolwaterzuivering in SleeuwijkZette mijn werk in het bestuur van Waterschap Rivierenland in 2017 ‘zoden aan de dijk’? De uitdrukking ‘zoden aan de dijk’ komt al voor in het boek ‘Tractaet van een dijckagie’ van dijkenbouwer Andries Vierlingh (1507 – 1579). ‘Zoden’ werden tegen de glooiing van de dijk gezet om een dreigende dijkdoorbraak te voorkomen. Al eeuwenlang wordt aan onze dijken gewerkt en in iedere commissie Waterveiligheid van Waterschap Rivierenland stonden ze opnieuw op de agenda. In de laatste vergadering van 2017 spraken we over de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg; één van de dijken in de top tien van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In de commissie heb ik een pleidooi gehouden om snel aan de slag te gaan met de dijkversterking en de nevengeul Varik Heessekt als alternatief af te wijzen.

In het Land van Heusden en Altena staan komend jaar geen dijktrajecten op stapel. Wel werken we daar volop aan andere opdrachten zoals de centrale afvalwaterzuivering in Sleeuwijk. De zuiveringen in Wijk en Aalburg, Eethen en Dussen kunnen daarmee opgeheven worden. Bij de nieuwe RWZI wordt tevens een energiefabriek gebouwd. Een eerste stap op weg naar een circulaire economie met het terugwinnen van grondstoffen uit ons afvalwater. Van de teruggewonnen energie kunnen mogelijk de kassen aan de Kooikamp en de nieuwe woonwijk bij Werkendam van schone energie worden voorzien.

De bouw van windmolens is een ander project om te komen tot meer duurzaamheid. Om in 2030 energieneutraal te zijn kan gekozen worden voor zonne-energie, wind-energie en energie uit water. Alledrie de alternatieve energiebronnen zijn nodig om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Waterschap Rivierenland is bereid haar grond beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens nabij de Peerenboom in Hank, de opbrengsten komen daarbij ten goede aan de bewoners. De bewoners voelen daar vooralsnog niet zoveel voor met onder andere als argument horizonvervuiling. Terwijl ze vanuit hun huis nu kijken op de Amercentrale in Geertruidenberg………  Overigens zijn de mogelijkheden voor energie uit water volop in ontwikkeling bij onder andere het Werkendamse bedrijf EQA_Projects.

Aanleg van extra waterberging op particulier terrein nabij Almkerk

De aanpassingen aan het watersysteem om wateroverlast in Altena te voorkomen, vorderen helaas veel te langzaam. Ondanks de goede intenties van bijvoorbeeld de ZLTO is het areaal water in het buitengebied nog altijd niet vergroot. Wel werd in het Andelsch Broek door Brabants Landschap 7 ha. extra waterberging aangelegd. In de dorpen zelf is door de gemeenten geïnvesteerd in extra waterberging en het vergroten van de riolen. Waterschap Rivierenland heeft in 2017 noodpompen aangeschaft, deze zijn ook al een keer ingezet bij gemaal Oostkil.

Bijna werd de tuintegeltax het woord van 2017; het werd geïntroduceerd in de beleidsnota riolering van de drie gemeenten in de regio. Ook vorig jaar heb ik al aandacht gevraagd voor het weren van tegeltuinen. Want hoe geven we het water nog meer de ruimte? En wat kunnen we daar als inwoners zelf aan doen? Waar tegels liggen, kan geen water de grond in. Met meer groene tuinen wordt een wijk juist meer klimaatbestendig en wordt tevens de hittestress verminderd. Inmiddels is de subsidieregeling ingesteld, juist om dit soort initiatieven te stimuleren.