hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, June 18, 2018

Geen hoogwatergeheul bij Varik-HeesseltProtest in Varik tegen de aanleg van de nevengeul
 


Iets meer dan een jaar geleden sprak ik mij namens het CDA in de commissie Waterveiligheid van 29 mei uit tegen de Hoogwatergeul bij Varik-Heesselt. Daarna volgde een intensief bestuurlijk proces dat heeft geresulteerd in het besluit van de Stuurgroep om te kiezen voor dijkversterking. De Stuurgroep Varik-Heesselt heeft vrijdag 15 juni definitief gekozen voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. Het bleef tot het laatst toe spannend, maar alleen het resultaat telt. Vorige week maandag bracht de vaste Kamercommissie infrastructuur nog een bezoek aan Varik-Heesselt. Eerder mocht ik in de radioreportage van Jacqueline Maris bij 'Inspraak in Nederland Waterland' in gesprek met Hans Brouwers van Rijkswaterstaat. Ook toen heb ik aangegeven dat de geul er niet zou komen.

Zo hoog komt het water als de dijken breken bij Varik

Het genoemde voorkeursalternatief dijkversterking heeft van 15 maart tot 26 april jongstleden ter inzage gelegen. De Stuurgroep heeft de zienswijzen die daarop zijn binnengekomen, verwerkt in het verkenningenrapport en meegewogen in haar advies.  Dit heeft geen aanleiding gegeven tot een andere keuze.

Protest tijdens het bezoek van de Vaste Kamercommissie

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep –  beiden niet stemgerechtigd – nemen ook deel aan de stuurgroep. Van de vier stemgerechtigde leden stemden Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van IenW voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland en de gemeente Tiel hebben een voorkeur voor het alternatief met een hoogwatergeul.

Het definitief advies van de stuurgroep wordt in juni ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland, aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland en aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen. Het advies gaat vervolgens naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen met het verzoek een voorkeursbeslissing te nemen.
De minister bezocht Varik al eerder, ze kiest uiteindelijk het voorkeursalternatief

1 Comments:

At 6:05 AM, Blogger Ernest said...

Hannie, dank aan de bestuurders van het Waterschap die naar externe experts luisteren en de veiligheid voor iedereen voorop hebben staan.

 

Post a Comment

http://hanviskie.blogspot.com/"><< Home