hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, June 07, 2018

Zonnedijken op een primaire waterkering

Op de dijkwerkersdag werden de uitkomsten van het onderzoek naar Zon op Dijken gepresenteerd (foto Johan Bakker)


Een mooie tweet van onze projectleider innovatie Johan Bakker over kansen voor zonnedijken. Of te wel kunnen we zonnepanelen op dijkhellingen leggen? De innovaties in alternatieve energiebronnen gaan snel, soms te snel lijkt het. Want als je windmolens op dijken wilt zetten en zonnepanelen langs dijkhellingen gaat leggen, mag dat dan wel volgens de regels van bouwwerken op en bij primaire waterkeringen? Volgens de beleidsregels van de keur mag je geen windmolens op dijken bouwen. Het plan voor de windmolens bij Dussen valt net buiten de kernrandzone, dus daar zou het wel mogen. Maar zonnepanelen op dijkhellingen? Zijn dat tijdelijke bouwwerken, zoals bijvoorbeeld tuinhekjes en schuttingen? Maar dan mag de constructie niet dieper dan 60 cm. in de grond komen (toetsingscriteria E). Ook mag de bekleding van het talud niet worden aangetast (bijv door schaduwwerking). En dat is bij zonnepanelen op een grasdijk natuurlijk wel het geval. Ook botst dan het plaatsen van zonnepanelen op dijken met een andere beleidslijn; bloemrijke dijken voor een stevigere grasmat en een mooier dijkenlandschap. Ondanks alle vraagtekens bij zonnedijken en windmolens op dijken heb ik in de laatste commissievergadering Waterkeringen wel aandacht gevraagd voor de beleidsregels van de keur. Het al dan niet aanpassen van de beleidsregels vergt immers een lang voorbereidingstraject en daarmee zou deze innovatie stagneren. De dijk waarop Johan Bakker in zijn tweet doelt is een stukje dijk bij de waterzuivering bij Driel nabij Arnhem. Het gaat om een pilot en eventuele aanpassing van de beleidsregels is onderdeel van die pilot.


  5h5 hours ago
Onderzoek gaat mooi parallel aan aanleg eerste zonnedijk ⁦⁩ ⁦⁩ later dit jaar.