hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, June 11, 2018

Vaste Kamercommissie bezoekt Atelier Varik

Bewoners van Varik-Heesselt hadden linten langs de dijk gezet over de gehele lengte van de uitstroomopening van de geul

Vandaag bracht de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Mobiliteit een bezoek aan Varik-Heesselt. In Atelier Varik werd in de ochtend een hoorzitting gehouden, 's middags verkenden de Kamerleden het gebied per fiets. Goed dat Kamerleden, alvorens een besluit te nemen, het gebied verkennen, zodat ze weten waarover zij spreken als dit voorstel op de agenda staat. Namens Waterschap Rivierenland voerde uiteraard heemraad Goos den Hartog het woord. Hij ging in op de pijn van de geul voor de bewoners en de effecten op de dijkverzwaring. Ons Waterschap koos voor de variant zonder geul, door die keuze kan de dijkverzwaring sneller opgepakt worden. Op 15 juni vergadert de Stuurgroep over haar definitieve standpunt; er zijn geen signalen dat dit standpunt afwijkt van het eerdere voorkeursalternatief zonder de aanleg van de Hoogwatergeul.

Ludiek protest tegen de hoogwatergeul in Varik-Heesselt