hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, January 27, 2017

Geen zomerschouw in AltenaBezoek aan de ZLTO in september 2015
Wat bij het voorlopig afblazen van de zomerschouw in het Land van Heusden en Altena vorig jaar al werd voorzien, is nu definitief. Er komt geen zomerschouw in Altena en de Oostwaard, als het aan het CDH ligt. Maandag bespreekt het bestuur het voorstel in de commissie Watersystemen. De invoering was één van de maatregelen uit het maatregelenpakket dat door het Waterschap met de ZLTO werd opgesteld, maar er bleek toch onvoldoende draagvlak onder de boeren.  Jammer dat het niet gelukt is, maar zonder draagvlak is het trekken aan een dood paard. Zeker als er twijfel is of de maatregel wel effectief is. De enige oplossing is en blijft toch betere afvoer door meer oppervlaktewater.

Via een inspraakprocedure werd het draagvlak voor het invoeren van een zomerschouw bij inwoners in het gebied getoetst. Dat leverde ruim dertig acties op, waarbij twee door respectievelijk tweehonderd en twintig mensen zijn ondertekend. Op basis hiervan deed het waterschap nadere verkenningen. Zowel betrokken gemeenten als de agrarische sector bleken twijfels te hebben bij de effectiviteit van de maatregel. 

De uitvoering van andere maatregelen om wateroverlast als gevolg van piekbuien in de toekomst te beperken in het Land van Heusden en Altena, is in volle gang. Het extra baggeren van het Traject Peerenboom - Schenkeldijk is gestart. De inspecties van verschillende duikers zijn uitgevoerd en het vervangen van duikers is in gang gezet en deels al uitgevoerd. Hierdoor is er meer ruimte om regenwater af te voeren. Het vervangen en automatiseren van vijf stuwen in het gebied staat gepland voor het voorjaar van 2017. Daarnaast is de ZLTO gestart met een bodemproject gericht op bodemverdichting, bodemleven en het lage organische stofgehalte in de bodem. Ook wordt binnen de afdeling Altena Biesbosch gewerkt aan meer bewustwording voor de noodzaak van perceelverbetering.