hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, January 24, 2018

Lasten van rivierverruimende maatregelen op de Gelderse schouders?


De dijk bij Varik

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten te kiezen voor de aanleg van een nevengeul bij Varik-Heesselt. Op de website van Gelderland heb ik nog tevergeefs gezocht naar een nieuwsbericht en/of besluitenlijst van GS. Wel vond ik een Statenbrief met daarin de afwegingen om tot het besluit te komen. Voor de aanleg van de geul is nog een tekort van 20 miljoen. Uit de brief wordt me niet helemaal duidelijk wanneer Provinciale Staten over de nevengeul spreekt. Op 8 februari vergadert de Stuurgroep en geeft een advies over haar VoorkeursAlternatief; dit wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het Waterschap en ter informatie aan het AB. Tijdens onze commissie Waterveiligheid heb ik alvast gevraagd het onderwerp te agenderen voor de eerstvolgende AB vergadering op 23 februari. 

In een persbericht van het ANP kwam ik nog wel een opmerkelijk zinsnede tegen over de geul. 'De lasten van rivierverruimende maatregelen komen nu steeds op de Gelderse schouders terecht'. Maar als GS haar voorkeur had uitgesproken voor de dijkverzwaring, dan waren die lasten toch niet bij Gelderland terecht gekomen? Of begrijp ik het niet goed?

Gelderland eist van de minister dat ze duidelijk is over hoe Nederland wil omgaan met de hoogwaterveiligheid op de lange termijn, voordat ze een besluit neemt over de geul bij Varik. De lasten van rivierverruimende maatregelen komen nu steeds op de Gelderse schouders terecht, aldus de Gelderse bestuurders. (ANP)