hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, April 17, 2018

Is het bestuurswerk voor het Waterschap aantrekkelijk genoeg?

Het bestuur van Waterschap Rivierenland

Op 20 maart verscheen het rapport 'Voor de Publieke Zaak' van de Raad van Openbaar Bestuur. In het rapport adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om het ambt van volksvertegenwoordiger aantrekkelijker te maken. In het rapport wordt sterk de nadruk gelegd op de positie van gemeenteraadsleden. Maar ook Statenleden en Algemeen Bestuursleden van de Waterschappen komen aan bod in het rapport. In de aanbevelingen staat dat de werklast moet worden verminderd door professionele ondersteuning door griffie en rekenkamer. Als voorbeeld wordt genoemd een beter beheer van agenda's en (raads) stukken, meer fractie ondersteuning, voldoende opleidingsbudget en gebruik maken van scholingsaanbod. Decentrale volksvertegenwoordigingen doen zichzelf te kort wanneer niet voldoende opleidingsbudget wordt begroot of scholingsaanbod onbenut blijft. Democratie is de investering waard, zo stelt de Raad van Openbaar Bestuur.. Tot zover vooral de meer algemene aanbevelingen voor alle decentrale volksvertegenwoordigers.Wel goed om op te merken dat we bij Waterschap Rivierenland geen aparte griffie hebben, maar wel assistentie via het bestuurssecretariaat.

Specifiek voor waterschappen wordt voorgesteld om onderzoek te doen naar de tijdsbesteding van het werk van algemeen bestuursleden en dan eventueel de vergoeding aan te passen (477 euro per maand). Als ik de maand april neem dan gaat het om één fractievergadering, één commissievergadering, één thema-avond en één AB vergadering. Tevens mocht ik nog een avond speeddaten in Tiel. Dus vijf bijeenkomsten (inclusief reistijd) plus nog stukken lezen en andere vakliteratuur. Daarmee kom je toch al snel uit op één dag in de week. Of ben ik nu te optimistisch? Overigens was de tijdbesteding van een AB lid van het waterschap ook één van de vragen van de cursisten aan mij tijdens het speeddaten.
AB leden op excursie in de Alblasserwaard

Een aanbeveling waar ik me helemaal in kan vinden is het verbeteren van de beeldvorming over de volksvertegenwoordiging. Gemeenten, provincies en waterschappen zouden meer kunnen doen om inwoners te informeren over politiek en bestuur. Buiten verkiezingen om zijn er tal van mogelijkheden om het belang en het werk van volksvertegenwoordigingen onder de aandacht te brengen om zo het begrip en de waardering voor het ambt van volksvertegenwoordiger te verhogen, zo schrijft de Raad van Openbaar Bestuur. Kijkend naar Waterschap Rivierenland kan ik me niet herinneren dat het waterschap actief communiceert over het werk van ons AB.


Overigens stelt het rapport ook dat de leden van het Algemeen Bestuur van de Waterschappen trots zijn op hun functie. Ook daar kan ik me helemaal in vinden.