hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, May 16, 2017

Waterberging ten koste van landbouwgrond?

Aanleg waterberging en Natura 2000 in Andelsch Broek

Hoeveel landbouwgrond willen we opofferen voor meer waterberging? Hoewel de hoosbuien of clusterbuien vaker gaan voorkomen, blijft de vraag hoe vaak dat gebeurt. Stel eens in de tien jaar; dan ligt de waterberging dus negen jaar 'droog'. Weegt dan de schade aan landbouwgewassen in dat ene jaar op tegen de mindere opbrengst in die andere negen jaar? Die vraag kwam aan de orde tijdens de themabijeenkomst over klimaatbestendige landbouw op het waterschapskantoor in Tiel.Naast een presentatie van Marjolein Reijnierse (klimaatadaptatie) sprak Johan Elshof van de ZLTO over klimaatverandering. 'Ontkennen heeft geen zin'. Hij hield een pleidooi voor herstel van natuurlijke kringlopen. 

Tevens werd een toelichting gegeven over een aanvraag voor een POP3 subsidie in Brabant om de B watergangen met 30 ha. te vergroten als extra waterberging. Eventueel via kavelruil en mogelijk als compensatie voor de verbreding van de A27. Getoond werd het gebied tussen de 'Nieuwendijk' van 1646 en de oude dijk van 1461. Maar misschien is het beter waterberging te zoeken in Den Duijl, van oudsher het laagstgelegen deel van ons gebied? En dan zijn we weer terug bij de beginvraag, moeten we goede landbouwgrond opofferen voor waterberging?