hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, September 06, 2017

Het Waterschap in beweging

Werkbezoek aan Lent in 2011 met uitzicht op de stad Nijmegen

Bij drie projecten van Waterschap Rivierenland is de veranderende rol van ons waterschap overduidelijk aan te wijzen. Alle drie hebben naast veiligheid en water ook duidelijk een ruimtelijke component; nevengeul Varik-Heesselt, aanpak Waalkade Nijmegen en de discussie rond 'peil volgt functie'. Om met dat laatste te beginnen; Jan Bikker was in de gecombineerde commissie Watersysteem/waterkeringen nog zeer stellig in zijn strikte scheiding tussen de verantwoordelijkheden van de diverse overheden. Andere overheden stellen via het spoor van de ruimtelijke ordening de functies in een gebied vast; daarop stemt Waterschap Rivierenland haar peil vast. Voor Bikker was er geen discussie mogelijk; het stond zelfs in het Bestuursakkoord. Ondanks dat, stond het toch in het voorstel over de visie op een toekomst bestendig watersysteem in de Alblasserwaard. Volgt de functie straks het peil en bepaalt het waterschap dan straks de functies?

Van die strikte scheiding tussen de diverse overheden bleef bij de behandeling van de aanpak Waalkade Nijmegen niet zoveel over. Want het was toch ook onze 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' om te zorgen voor de ruimtelijke kwaliteit en niet louter en alleen naar de veiligheid te kijken; uiteindelijk onze enige taak. Ook bij het voorstel van het naar voren halen van de versterking van de Waalkade in Nijmegen; een dijkvak dat niet eens op de lijst urgente dijkvakken staat. Maar kunnen we het onze burgers uitleggen als we na herinrichting van het gebied na vijf jaar de kade aan gaan pakken?

Ook bij nevengeul Varik-Heesselt beperkt het waterschap zich niet louter tot de veiligheid in het gebied door alleen de dijk te versterken, maar zoekt ook hier naar meekoppelkansen. Onze heemraad is zelfs voorzitter van de Stuurgroep.  Zomaar drie willekeurige projecten waarbij we verder gaan dan  onze wettelijke taak. Een bewuste koerswijziging of hebben we gewoon even niet opgelet?